Gdynia: „Bogowie” nagrodzeni Złotymi Lwami

Znamy zwycięzców 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Za najlepszy film uznano obraz Łukasza Palkowskiego pt.: „Bogowie”. Za rolę profesora Zbigniewa Religi Tomasz Kot otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora. Wyróżnienie za główną rolę kobiecą otrzymała debiutująca w filmie „Miasto 44” Zofia Wichłacz. A reżyser Władysław Pasikowski został nagrodzony za film „Jack Strong”.

Źródło: http://www.festiwalgdynia.pl/

Źródło: http://www.festiwalgdynia.pl/

39. edycja Festiwalu Filmowego w Gdyni, najważniejszej w Polsce dorocznej imprezy poświęconej rodzimej kinematografii, trwała od poniedziałku. Ceremonia zakończenia festiwalu i wręczenia nagród w konkursie głównym odbyła się w sobotę wieczorem w gdyńskim Teatrze Muzycznym.

Nagrodzona Złotymi Lwami produkcja „Bogowie” to opowieść o słynnym polskim kardiochirurgu Zbigniewie Relidze. Akcja filmu rozpoczyna się na początku lat 80., gdy młody ambitny lekarz marzy o dokonaniu kolejnych odkryć w kardiochirurgii. Niedawno wrócił ze stażu w USA, gdzie panuje zupełnie inny system pracy – młodzi lekarze są uczeni samodzielności. Religa spotyka się z odmową podjęcia prac przygotowawczych do transplantacji serca w Polsce. Młody lekarz nie może znaleźć sprzymierzeńców: starzy profesorowie boją się przeszczepu, a warunki w kraju nie sprzyjają kosztownemu rozwojowi kardiochirurgii. W końcu decyduje się objąć niechcianą, prowincjonalną klinikę w Zabrzu. Werbuje bardzo młodych lekarzy i pielęgniarki, z których tworzy oddany zespół zapaleńców, którzy podobnie jak on są głodni sukcesu…W rolę Zbigniewa Religi wcielił się Tomasz Kot, nagrodzony w kategorii najlepszy aktor.

Źródło: http://www.festiwalgdynia.pl/

Źródło: http://www.festiwalgdynia.pl/

W 39. Festiwalu Filmowym w Gdyni, poza Złotymi Lwami, zostały przyznane następujące nagrody:

Srebr­ne Lwy: „Pod Moc­nym Anio­łem”, reż. Woj­ciech Sma­rzow­ski

Na­gro­da spe­cjal­na Jury „za od­wa­gę pod­ję­cia trud­nych te­ma­tów”: „Oby­wa­tel”, reż. Jerzy Stuhr

Głów­na rola męska: To­masz Kot, „Bo­go­wie”

Głów­na rola ko­bie­ca: Zofia Wi­chłacz, „Mia­sto 44”

Naj­lep­szy re­ży­ser: Wła­dy­sław Pa­si­kow­ski, „Jack Strong”

Naj­lep­szy sce­na­riusz: Krzysz­tof Rak, „Bo­go­wie”

De­biut re­ży­ser­ski: Krzysz­tof Sko­niecz­ny, „Hard­kor Disko”

Męski de­biut ak­tor­ski: Se­ba­stian Fa­bi­jań­ski, „Je­zio­rak” i „Mia­sto 44”

Ko­bie­cy de­biut ak­tor­ski: Ja­śmi­na Polak, „Hard­kor Disko”

Dru­go­pla­no­wa rola ko­bie­ca: Elena Ba­ben­ko, „Fo­to­graf”

Dru­go­pla­no­wa rola męska: Dawid Ogrod­nik, „Obiet­ni­ca”

Zdję­cia: Kac­per Fer­tacz, „Hard­kor Disko”

Mu­zy­ka: Mi­ko­łaj Trza­ska, „Pod Moc­nym Anio­łem”

Sce­no­gra­fia: Woj­ciech Żo­ga­ła, „Bo­go­wie”

Dźwięk: Bar­tosz Put­kie­wiz, „Mia­sto 44”

Na­gro­da Pu­blicz­no­ści w Sek­cji Inne Spoj­rze­nie: „Pol­skie gówno”, reż. Grze­gorz Jan­kow­ski

Mon­taż: Paweł La­skow­ski, „Pod Moc­nym Anio­łem”

Cha­rak­te­ry­za­cja: Agniesz­ka Ho­do­wa­na i Aneta Brzo­zow­ska, „Bo­go­wie”

Ko­stiu­my: Mał­go­rza­ta Brasz­ka i Mi­chał Ko­ra­lew­ski, „Jack Strong”

Efek­ty spe­cjal­ne: Vita Kom­rzy, „Mia­sto 44”

Bursz­ty­no­we Lwy: Syl­we­ster Chę­ciń­ski

Na podstawie onet.pl