Regulamin konkursu „Nagrody za punkty”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Nagrody za punkty” jest właściciel serwisu off-film.pl (dalej: Organizator).
 2. Organizator może współdziałać w ramach konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub dystrybucję nagród.
 3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa do 31. grudnia 2014 r.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji off-film.pl ani przedstawiciele innych podmiotów będących współorganizatorami konkursu, a także członkowie ich rodzin.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą byś wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski.
 2. Uczestnik wykonując zadania konkursowe zdobywa punkty.
 3. Zadania konkursowe są okresowo zmieniane, a ich treść oraz okres ważności można znaleźć w serwisie off-film.pl i/lub na profilach społecznościowych serwisu.
 4. Przy każdym zadaniu znajduje się także lista nagród.
 5. Aby przystąpić do konkursu uczestnik musi uprzednio zgłosić chęć zbierania punktów wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce „konkurs”.
 6. Uczestnicy, którzy zdobyli największą ilość punktów, są uprawnieni do otrzymania nagrody.
 7. Po zakończeniu każdego zadania będzie publikowana lista uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody oraz ilość punktów jaka zostanie potrącona z konta uczestnika przy wymianie na nagrodę.
 8. Liczba uczestników uprawnionych do otrzymania nagrody jest zależna od ilości nagród podanej w treści zadania.
 9. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę po każdym zadaniu, nawet jeśli posiada większą ilość punktów od wymaganej do otrzymania nagrody.
 10. Punkty pozostałe po wymianie na nagrodę przechodzą na poczet kolejnego zadania.
 11. Uczestnik może zrezygnować z nagrody zachowując przy tym wszystkie dotychczas zebrane punkty na kolejne zadanie.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać mailowo na adres konkurs@off-film.pl
 2. Organizator rozpatruje reklamację w przeciągu 7 dni od jej otrzymania i informuje uczestnika o decyzji na adres, z którego reklamacja została wysłana.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość prawidłowego przesłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie z powodu niesprawności lub wadliwości sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, z którego korzysta Uczestnik, a także awarii i czasowych przerw w działaniu sieci telekomunikacyjnej, z której Uczestnik korzysta dokonując zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie nagród w przypadku podania przez uczestnika nieprawidłowych danych lub niewywiązania się doręczyciela.